Detaily o besedách organizátorům

Besedy s dětmi a mládeží:                                    Besedy s laickou i odbornou veřejností:

Detaily k programu besed o půdě pro žáky a studenty

Pro koho jsou besedy: Pro žáky ˇZŠ od 10 let, pro studenty SŠ i VŠ.

Délka a cena besedy: Vhodné jsou minimálně 2 vyučovací hodiny. A jsem schopna jít do podrobností svých tematických okruhů i v pásmu třeba na celý den. Cena dohodou - dle možností školy, délky besedy a vzdálenosti od Brna, kde žiji. Jsem OSVČ, tak zcela zdarma pracovat nemohu. Na duhou stranu, beru tuto svoji činnost jako poslání, které nemá být určeno pouze finančně dobře situovaným skupinám. Vyrůstala jsem v chudých Sudetech, proto navštěvuji všechny, kdo projeví zájem.

Mám: Autoharfu, triangl + schopnost kreslit, zpívat, zajímavě mluvit (nečtu text promítaný z flash disku, dívám se dětem do očí, zapojuji je).

Potřebuji: Tabuli či stojan + pro děti výkresy s kreslířskými potřebami dle jejich individuálních preferencí (tužky, pastelky, fixy...).

Letáčky s sebou nevozím, jelikož a) skoro nikdo je pak nečte b) šetřím tak spotřebu papíru c) nejcennější je sdílená pozornost, zaujetí pro druhého a pěkně strávený čas.

Program je doplněn lidovými písničkami. Pedagog mi může předem sdělit, na co chce zacílení. Všechny body učiva přizpůsobuji dohodnutému času a konkrétním posluchačům; jinak mluvím se žáky, jinak s mládeží, jinak s klienty s poruchou pozornosti atd.:

 • Úvod o Zemi a "třech velkých třescích" v historii lidstva a o tom, co vše nám prozrazují lidové písničky. Zadání úkolu kreslení žákům či studentům.
 • Historie vztahu člověka k půdě. Pravěk - počátky zemědělství a první pěstované druhy rostlin, první ochočená zvířata, případně stravování pračlověka atd. Starověk - první civilizace a důvody pádu některých z nich (Mezopotámie, Mayové). Středověk a renesance - proměny vztahu člověka k přírodě, objevování nových území, kolonialismus a z toho plynoucí šíření nových (chtěných i nechtěných) druhů. Proměny ve stravování a důvody, proč byly hladomory atd. Novověk - antropocén, vysvětlení století páry a komplexně popsané příčiny přechodu z extenzivního (trojhonný systém) na intenzivní zemědělství (střídavý osevní postup), včetně vlivu nové dopravy, podpory vzdělání atd. Vývoj zemědělských strojů a umělých hnojiv, nové plodiny a katastrofy spojené se šířením chorob (př. plíseň bramborová) a škůdců (mandelinka bramborová atd.).
 • Půdoznalství. Rozdíl mezi půdou, zeminou, hlínou a substrátem. Co je půda, jaké má složení a funkci. Půdní procesy a ekosystém. Význam půdní organické hmoty a C, N, P v půdě a pH. O půdní fauně a flóře a jejich extrémní důležitosti, včetně úžasných hlízkových bakterií a mykorhiz. Podrobně o problémech půdy (eroze, utužení, acidifikace, zábory, syntetická hnojiva, kontaminace atd.) a o nutnosti její ochrany.
 • (Ekologické) zemědělství a (agro) lesnictví - vysvětlení pojmů a základních principů, výhod.
 • Krajina - důležitost krajiny, biocentra, biokoridory, co je ekoton apod. Dále voda v krajině a možnosti jejího udržení u nás. Ekologické pojmy a ochrana přírody (vysvětlení termínu "problém obecní pastviny", o úbytku ptactva a hmyzu v ČR atd.). Mohu probrat etiku + proměnu filozofického postoje lidstva k přírodě během staletí.
 • Klimatické změny. Co je dle rámcové úmluvy OSN globální změna, klima a globální oteplování. Souvislost s půdou je značná a nabízí se zde i velká část řešení problému. Není mým cílem mladé senzitivní posluchače děsit a uvést do rezignace, přesto před největším problémem Země "nestrkejme hlavu do písku". Proč je současný stav Země tristní, to studentům přirozeně vyplyne po přiblížení předchozích bodů besedy.

Odborná literatura, ze které čerpám: 1) Jaroslav Záhora a kol., Ochrana životního prostředí - Půda, Mendelova univerzita 2) Ladislav Miko, Život v půdě - Příručka pro začínající půdní biology, Lipka 2019 3) Bedřich Moldan, Podmaněná planeta, Kosmas 4) Clive Poiting, Zelené dějiny světa - Životní prostředí a kolaps velkých civilizací, Karolinum 2018 5) Václav Cílek, Obraz krajiny, Co se děje se světem? 6) V. Cílek, A. Ač a kol. - Věk nerovnováhy - Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci, Academia 2019 7) Trnka, Klinotová a kol. - Organická chemie pro posluchače nechemických oborů, Karolinum 2002 8) Magdalena Beranová - Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Academia Praha 2015 9) Massimo Montanari - Utváření Evropy - Hlad a hojnost, Nakladatelství LN 2003, atd. 10) Jan Činčera - Environmentální výchova: Od cílů k prostředkům, Paido 2007, atd.

Internetové odkazy: https://pomaham-prirode.cz/ , https://www.czechglobe.cz/cs/ atd.

Detaily k programu besed o půdě pro veřejnost

Délka a cena besedy: Vhodná je minimálně hodina a půl. A jsem schopna jít do podrobností svých tematických okruhů i v pásmu třeba na celý den. Cena dohodou - dle možností organizátora, délky besedy a vzdálenosti od Brna, kde žiji. Jsem OSVČ, tak zcela zdarma pracovat nemohu. Na duhou stranu, beru tuto svoji činnost jako poslání, které nemá být určeno pouze finančně dobře situovaným skupinám. Vyrůstala jsem v chudých Sudetech, proto navštěvuji všechny, kdo projeví zájem.

Mám: Autoharfu + schopnost kreslit, zpívat, zajímavě mluvit (nečtu text promítaný z flash disku a mám ráda živou diskusi, kontaktnost).

Letáčky s sebou nevozím, jelikož a) skoro nikdo je pak nečte b) šetřím tak spotřebu papíru c) nejcennější je sdílená pozornost, zaujetí pro druhého a pěkně strávený čas.

Program je smysluplně propojen lidovými písničkami (spíše svižnější). Všechny body přizpůsobuji přání organizátora dohodnutému času a konkrétním posluchačům; jinak mluvím s laickou veřejností, jinak s vysokoškoláky a odborníky, s farmáři a zahrádkáři atd.:

 • Úvod o Zemi a "třech velkých třescích" v historii lidstva a o tom, proč je dobré propojovat přírodovědné obory s humanitními. Také o tom, co vše prozrazují lidové písničky.
 • Historie vztahu člověka k půdě. Pravěk - počátky zemědělství a první pěstované druhy rostlin, první ochočená zvířata, případně stravování pračlověka atd. Starověk - první civilizace a důvody pádu některých z nich (Mezopotámie, Mayové). Středověk a renesance - proměny vztahu člověka k přírodě, objevování nových území, kolonialismus a z toho plynoucí šíření nových (chtěných i nechtěných) druhů. Proměny ve stravování a důvody, proč byly hladomory atd. Novověk - antropocén, vysvětlení století páry a komplexně popsané příčiny přechodu z extenzivního (trojhonný systém) na intenzivní zemědělství (střídavý osevní postup), včetně vlivu nové dopravy, podpory vzdělání atd. Vývoj zemědělských strojů a umělých hnojiv, nové plodiny a katastrofy spojené se šířením chorob (př. plíseň bramborová) a škůdců (mandelinka bramborová atd.).
 • Půdoznalství. Rozdíl mezi půdou, zeminou, hlínou a substrátem. Co je půda, jaké má složení a funkci. Půdní procesy a ekosystém. Význam půdní organické hmoty a C, N, P v půdě a pH. O půdní fauně a flóře a jejich extrémní důležitosti, včetně úžasných hlízkových bakterií a mykorhiz. Podrobně o problémech půdy (eroze, utužení, acidifikace, zábory, syntetická hnojiva, kontaminace atd.) a o nutnosti její ochrany.
 • (Ekologické) zemědělství a (agro) lesnictví - vysvětlení pojmů a základních principů, výhod.
 • Krajina - důležitost krajiny, biocentra, biokoridory, co je ekoton apod. Dále voda v krajině a možnosti jejího udržení u nás. Ekologické pojmy a ochrana přírody (vysvětlení termínu "problém obecní pastviny", o úbytku ptactva a hmyzu v ČR atd.). Mohu také probrat etiku + proměnu filozofického postoje lidstva k přírodě během staletí.
 • Klimatické změny. Co je dle rámcové úmluvy OSN globální změna, klima a globální oteplování. Souvislost s půdou je značná a nabízí se zde i velká část řešení problému. Není mým cílem posluchače děsit a uvést do rezignace, přesto před největším problémem Země "nestrkejme hlavu do písku". Proč je současný stav Země tristní, to posluchačům přirozeně vyplyne po přiblížení předchozích bodů besedy.

Odborná literatura: 1) Jaroslav Záhora a kol., Ochrana životního prostředí - Půda, Mendelova univerzita 2) Ladislav Miko, Život v půdě - Příručka pro začínající půdní biology, Lipka 2019 3) Bedřich Moldan, Podmaněná planeta, Kosmas 4) Clive Poiting, Zelené dějiny světa - Životní prostředí a kolaps velkých civilizací, Karolinum 2018 5) Václav Cílek, Obraz krajiny, Co se děje se světem? 6) V. Cílek, A. Ač a kol. - Věk nerovnováhy - Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci, Academia 2019 7) Trnka, Klinotová a kol. - Organická chemie pro posluchače nechemických oborů, Karolinum 2002 8) Magdalena Beranová - Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Academia Praha 2015 9) Massimo Montanari - Utváření Evropy - Hlad a hojnost, Nakladatelství LN 2003, atd. 10) Jan Činčera - Environmentální výchova: Od cílů k prostředkům, Paido 2007, atd.

Internetové odkazy: https://pomaham-prirode.cz/ , https://www.czechglobe.cz/cs/ atd.

Foto: Hana Sly
Foto: Hana Sly
Beseda o půdě ve čtvrté třídě ZŠ.
Beseda o půdě ve čtvrté třídě ZŠ.
Foto: Hana Sly
Foto: Hana Sly
Bratranci Veverkovi v mém podání. :-)
Bratranci Veverkovi v mém podání. :-)